Sunday, December 30, 2007

Abdullah bin Saba' Hanya Khayalan?

Ramai pihak kebelakangan ini cuba menimbulkan rasa curiga terhadap Abdullah bin Sabaâ bahawa kewujudannya di dalam sejarah adalah tidak jelas, malah ditegaskan oleh sesetengahnya dengan bahasa yakin bahawa Abdullah bin Sabaâ itu tidak wujud sama sekali.

Dr. Amahzun di dalam thesis beliau Tahqiq Mawaqif al-Sahabah fi al-Fitnah min Riwayaat al-Imam al-Thabari wa al-Muhaddithin menyimpulkan bahawa golongan yang menafikan atau mengesyaki kewujudan Abdullah bin Sabaâ itu terdiri daripada segelintir Orientalis dan pengkaji Arab serta kebanyakan Syiah kontemporari.

Suatu perkara yang sangat menghairankan, bagaimana seseorang itu boleh tanpa malu menafikan kewujudan Abdullah bin Sabaâ, sedangkan biografi dan komentar ulama mengenainya memenuhi buku-buku, bukan sahaja dari kumpulan Ahli Sunnah malah Syiah sendiri.

Kisah mengenai Abdullah bin Sabaâ dan fitnah yang dinyalakannya untuk memecah belahkan umat Islam di era Uthman bin Affan, bukan hanya termaktub setakat di dalam Tarikh al-Thabari yang disandarkan kepada riwayat Saif ibn Amr al-Tamimi sahaja. Abdullah bin Sabaâ dan kisahnya bertebaran di pelbagai sumber lain. Bezanya, riwayat di dalam Tarikh al-Thabari itu lebih terpeinci berbanding riwayat yang lain, itu sahaja. Lantas riwayat itu sering dinukil oleh para penulis yang mencari maklumat.

AL-THABARI DAN TARIKHNYA

Suka saya tegaskan bahawa manhaj al-Thabari di dalam kitabnya sudah dinyatakan dengan jelas di dalam Muqaddimah kitab itu sendiri. Tarikh al-Thabari bukanlah sebuah teks sejarah yang telah sedia dipakai sebagai rujukan. Ia adalah bahan mentah.

Al-Thabari memasukkan SEMUA riwayat yang sampai kepadanya ke dalam buku itu tanpa dibezakan di antara maklumat dusta, mahu pun benar. Namun setiap riwayat disertakan dengan sanad, dan sanad itulah yang perlu dikaji untuk dibezakan antara maklumat yang baik, mahu pun dusta; atas peringatan oleh al-Thabari sendiri.

Walaupun ramai ahli sejarah termasuk Ibn Khaldun tidak begitu menyetujui pendekatan al-Thabari yang sekadar meriwayat tanpa analisa, namun kaedah al-Thabari itu mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Tarikh al-Thabari menjadi rujukan luas seseorang itu melihat bagaimana satu-satu peristiwa diriwayatkan dari dimensi Ahli Sunnah, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Dengan syarat, sanad dianalisa dan diambil kira.

Keburukan mana-mana riwayat di dalam Tarikh al-Thabari bukan suatu celaan ke atas Imam al-Thabari kerana manhajnya sudah dinyatakan dengan jelas. Tegasnya, Tarikh al-Thabari bukan buku untuk si malas, atau mereka yang suka dengan ‘rumah pasang siap!’

Apa-apa pun, menafikan kewujudan Abdullah bin Sabaâ adalah suatu penghinaan kepada para ulama yang telah membahaskannya, dan suatu penyelewengan sejarah yang penuh dusta.

ABDULLAH BIN SABA DI SISI AHLI SUNNAH

Keterangan mengenai perihal Abdullah bin Sabaâ telah dinyatakan oleh Abdul Rahman bin Abdullah bin al-Harith al-Hamdani atau lebih dikenali sebagai Asya Hamdan. Beliau meninggal dunia pada tahun 83H / 707M) [Asya Hamdan, Diwan, ms. 148, al-Thabari, Tarikh al-Rusul, jilid 6 ms. 83].

Maklumat mengenai hal ini juga terdapat di dalam kitab al-Irjaa oleh al-Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiyyah (meninggal dunia 95H / 713M) [Diriwayatkan oleh Ibn Abi Umar al-‘Adani di dalam kitab al-Iman, ms. 249].

Terdapat juga riwayat mengenai Abdullah bin Sabaâ di dalam riwayat daripada al-Syabi (meninggal dunia 103H / 721M) [Ibn Asakir, Tarikh Dimasyq (manuskrip), jilid 9 ms. 331)
Dr. Amahzun terus menyenaraikan lebih daripada 30 sumber Ahli Sunnah dari pelbagai zaman, bermula dari kurun pertama Hijrah, membawa ke era Abu al-Hasan al-Asyaari sampailah ke zaman al-Suyuthi (meninggal 911H / 1505)

ABDULLAH BIN SABA DI SISI SYIAH SENDIRI

Kehadiran Abdullah bin Saba di dalam sejarah kehuru-haraan fitnah, bukanlah kisah yang direka-reka oleh Ahli Sunnah untuk membuktikan kemasukan anasir Yahudi di dalam gerakan Syiah.

Keterangan mengenai Ibn Saba ini turut memenuhi kitab-kitab yang dikarang oleh Syiah sendiri sebagaimana yang dinukilkan daripada Saad bin Abdullah al-Qummi Abu al-Qasim, iaitu seorang Muhaddith Syiah Imamiah (meninggal dunia 301H / 913M). Al-Qummi menyatakan bahawa Abdullah bin Saba adalah orang pertama yang mencela Abu Bakr, Umar, Uthman dan para Sahabat, melepaskan diri dari mereka dan mendakwa bahawa Ali yang menyuruhnya berbuat demikian (Al-Qummi, al-Maqaalaat wa al-Firaq, ms. 20).

Begitu juga dengan riwayat yang dinyatakan oleh al-Hasan bin Musa bin al-Hasan al-Nubikhti, Abu Muhammad (meninggal dunia 310H / 922M) di dalam kitabnya Firaq al-Syiah, ms. 23.
Juga Abu Hatim al-Razi (meninggal dunia 322H / 933M), di dalam kitabnya Al-Zeenah fee al-Kalimaat al-Islaamiyyah, ms. 305.

Seterusnya seorang ilmuan Jarh wa Ta'dil Syiah iaitu al-Kishi (meninggal dunia 340H / 951M) meriwayatkan dengan sanad kepada Abu Jaâfar Muhammad al-Baqir dengan katanya, Sesungguhnya Abdullah bin Saba' menuntut Nubuwwah, mendakwa bahawa Amir al-Mu'minin - ‘alayhi al-Salaam - adalah Allah - jauh dan Maha Tinggilah Allah dari dakwaan itu dengan ketinggian yang agung [al-Kishi, al-Rijaal, ms. 98 -99.

Al-Kishi juga menyatakan riwayat yang diambil daripada Aban bin Uthman yang berkata bahawa "aku mendengar Abu Abdillah Jaafar al-Sadiq berkata,laknat Allah ke atas Abdullah bin Saba yang mendakwa adanya Rububiyyah pada Amirul Mukminin sedangkan demi Allah, Amirul Mukminin (Ali) itu adalah seorang hamba yang taat kepada Allah. Celakalah ke atas sesiapa yang berdusta ke atas kami. Ada kaum yang memperkatakan tentang kami apa yang tidak kami perkatakan tentang diri kami sendiri. Kami berlepas diri kepada Allah dari mereka, kami berlepas diri kepada Allah dari mereka [al-Kishi, Marifah Akhbaar al-Rijaal, ms. 70]

Abu Jaâfar al-Thusi (meninggal dunia 460H / 1067M) juga menyatakan bahawa Ibn Saba' kembali kepada kufur dan menzahirlah al-Ghuluw (melampau) [Abu Ja’far al-Thusi, Tahdzeeb al-Ahkaam, jilid 2 ms. 322.

Di dalam thesis PhD Dr. Amahzun, beliau terus menyenaraikan hampir 20 sumber Syiah dari pelbagai era yang menyatakan tentang Abdullah bin Sabaâ itu sendiri. Maka dakwaan bahawa al-Thabari bersendirian membawa kisah palsu ini yang dinisbahkan kepada Saif ibn Amr al-Tamimi, merupakan suatu penyelewengan fakta di dalam penyalaan fitnah dan kekeliruan di dalam masyarakat, khususnya 'pembaca ringan' yang tiada upaya menelaah sumber rujukan asal.

Ihsan Ilahi Zahir yang mempunyai kajian meluas terhadap Syiah sama ada di dalam sumber berbahasa Arab dan Parsi, berkata di dalam kitabnya al-Syiah wa al-Tashayyu (ms. 64), Tokoh-tokoh Syiah mutakhir seperti al-Mudzaffari di dalam kitabnya Tarikh al-Syiah turut mengakui akan kewujudan Abdullah bin Saba. Begitu juga dengan tokoh seperti al-Sayyid Muhsin al-Amin di dalam ensiklopedianya. Dan selain daripada mereka itu adalah ramai dan ramai…

Syiah kontemporari sememangnya mempopularkan trend yang menggambarkan Abdullah bin Saba sebagai seorang yang diragui kewujudannya, malah mungkin sekadar lagenda yang jauh dari realiti. Antara tulisan Syiah semasa ini adalah Ali al-Wardi di dalam kitabnya Wuâadz al-Salatheen, ms. 273, Kamil Mustafa al-Shibi di dalam kitabnya Al-Silah bayn al-Tasawwuf wa-l-Tashayyu , ms. 41 dan 43 serta Abdullah al-Fayadh di dalam Tarikh al-Imamiyyah, ms. 95 dan Murtadha al-Askari di dalam kitabnya bertajuk Abdullah bin Sabaâ, jilid 1 ms. 148.

KESIMPULAN

Tuduhan yang cuba memencilkan kisah kewujudan Abdullah bin Saba kepada satu sumber sahaja iaitu Tarikh al-Thabari melalui susur galur Saif ibn 'Amr al-Tamimi yang dibelasah habis-habisan bagi menghapuskan saki baki wujudnya Abdullah bin Saba ini, adalah suatu tuduhan dangkal dan m (*tulisan seterusnya tidak ada)

sumber:

http://saifulislam.com/?p=231

No comments: